Phòng Quản lý thiết bị và sản xuất

Chức năng

  1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Lĩnh vực quản lý các thiết bị kỹ thuật, nhà xưởng, hệ thống mạng và trang thông tin điện tử (website) của trường; tổ chức và hoạt động của các xưởng sản xuất, doanh nghiệp của Trường.

  1. Nhiệm vụ
  2. a) Công tác quản lý xưởng và thiết bị

– Chịu trách nhiệm quản lý máy móc, thiết bị tại các nhà xưởng, phòng học tích hợp của Trường; thống kê trang thiết bị, dụng cụ tại các xưởng và phòng học vào sổ theo dõi và quản lý.

– Quản lý, tổ chức khai thác hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện phục vụ dạy học và quản lý hành chính trong trường.

–  Lập biên bản kịp thời khi các máy móc, thiết bị tại các xưởng và phòng học có hư hỏng do giáo viên dạy và các bộ phận trực tiếp quản lý báo cáo.

– Tổ chức kiểm kê, phân loại, đánh giá trang thiết bị tại xưởng và phòng học tích hợp hàng năm theo quy định.

  1. b) Công tác sửa chữa trang thiết bị

– Lập kế hoach, dự trù sửa chữa lớn, đại tu máy móc và trang thiết bị phục vụ dạy học và làm việc của toàn trường theo định kỳ 02 lần/ năm.

– Lập dự trù, tổ chức sửa chữa máy móc và trang thiết bị phục vụ dạy học, làm việc của toàn Trường thường xuyên khi có hư hỏng.

– Quản lý, duy tu, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống cấp thoát nước của Trường.

– Quản lý, duy tu, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống điện của Trường.

– Xây dựng kế hoạch nhằm sửa chữa tu bổ, phát triển và hoàn thiện hệ thống điện, nước trong trường hàng năm.

– Xây dựng kế hoạch, lập dự trù, tổ chức cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng và các công trình phục vụ dạy học của Trường.

  1. c) Công tác cung ứng vật tư, thiết bị

– Trên cơ sở dự trù của các khoa chuyên môn và nguồn kinh phí hàng năm, tổ chức kiểm tra, rà soát và mua sắm vật tư, thiết bị, trang bị phục vụ dạy học đáp ứng kịp thời theo yêu cầu của các đơn vị trong trường.

– Tổ chức kiểm tra, thống kê, tiếp nhận và giao lại lại các sản phẩm, vật tư sau thực hành, thực tập của HSSV cho thủ kho quản lý; tổ chức khai thác và sử dụng lại có hiệu quả vật tư, dụng cụ sau thực hành thực tập đảm bảo tiết kiệm, tránh thất thoát, lãng phí.

– Tổ chức vận chuyển, giao, nhận vật tư, thiết bị phục vụ dạy học tạo cơ sở.

  1. d) Công tác sản xuất

– Liên kết, phối hợp với các nhà máy, doanh nghiệp trong sản xuất

– Tổ chức các xưởng dịch vụ sản xuất trong và ngoài trường theo hình thức liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư.

– Chủ động tìm kiếm đầu ra, lập kế hoạch, dự trù vật tư, thiết bị, tổ chức thực hiện các loại hình dịch vụ sản xuất của trường.

– Phối hợp với các khoa, tổ chức cho HSSV tham gia thực hành sản xuất tại các xưởng sản xuất của trường và tại các doanh nghiệp.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.