HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Trong 02 ngày 04-5/12/2023, Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình tổ chức cho các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, đảng viên toàn đảng bộ tham hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Dự chỉ đạo và chủ trì điểm cầu tại Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình có đồng chí Phạm Hồng Khang – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

Hội nghị đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước truyền đạt các nội dung chính của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”, về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Khang – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng yêu cầu các đồng chí lãnh đạo và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ tích cực tuyên truyền toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời về thành công của Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII; về những nội dung cốt lõi; chú trọng đấu tranh, phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm “lấy xây làm chính”, “lấy đẹp dẹp xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết tới gia đình, HSSV, góp phần củng cố niềm tin vững chắc, tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.