Phòng Quản trị – Tài chính

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản trị – Tài chính
– Chức năng: Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác kế hoạch – tài chính, hạch toán, kế toán, quản lý tập trung các nguồn vốn, quỹ, nguồn kinh phí của trường theo chế độ quy định của Nhà nước.

  • Nhiệm vụ:

+  Lập kế hoạch tài chính quý, năm theo luật định
+ Quản lý tổ chức thu, chi các nguồn vốn, kinh phí trong và ngoài ngân sách. Xây dựng kế hoạch phân bổ chi tiêu hợp lý đúng pháp luật đáp ứng các yêu cầu đào tạo và các hoạt động khác trong nhà trường.

+ Lập kế hoạch xin các nguồn vốn bổ xung: Vốn xây dựng cơ bản, vốn chống xuống cấp, vốn tăng cường mua sắm trang thiết bị, vốn viện trợ trong và ngoài nước, phục vụ cho nhu cầu phát triển đào tạo của nhà trường.
+ Xây dựng các quy định nội bộ về việc cấp phát chi tiêu sử dụng các nguồn vốn và kinh phí, đảm bảo các nguyên tắc tài chính – kế toán.

+ Giám sát mọi hoạt động tài chính trong phạm vi nhà trường
+ Xây dựng hệ thống kế toán trong đơn vị, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công nhân viên trong phòng, thực hiện các công việc chuyên môn thuộc chuyên ngành theo hướng dẫn của Bộ tài chính và cấp trên đúng với quy định của Pháp luật.

+ Tổ chức hạch toán kế toán chi phí những hoạt động đào tạo kết hợp với sản xuất, dịch vụ trong nhà trường.
+ Tổ chức thực hiện công tác thống kê đánh giá lại vật tư, tài sản tiền vốn theo quy định của pháp lệnh và là uỷ viên thường trực Hội đồng kiểm kê tài sản.
+ Thực hiện các báo cáo ( thống kê ) thanh quyết toán việc sử dụng vốn hàng quý, năm trình Hiệu trưởng để báo cáo cấp trên theo yêu cầu đột xuất và định kỳ.
+ Phối hợp với các đơn vị phòng, khoa thực hiện thanh toán kịp thời các khoản chi tiêu cho mọi hoạt động của nhà trường. Đảm bảo việc thanh toán lương, thưởng cho cán bộ, giáo viên, học bổng của học sinh đúng kỳ hạn, đúng chế độ quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *