Phòng Tổ chức – Hành chính

* Cơ cấu tổ chức

 Trưởng phòng: Vũ Thị Ngọc Thúy

– Phòng làm việc: Phòng Tổ chức – Hành chính

– Địa chỉ cơ quan: Đường Long Hưng – P. Hoàng Diệu – TP. Thái Bình

– Tel: 0983.291.886  – ĐTCQ: 0363.745.564

Email: ngocthuy1076@gmail.com
Phó Trưởng phòng: …………………………………………………..

– Phòng làm việc: Phòng Tổ chức – Hành chính

– Địa chỉ cơ quan: Đường Long Hưng – P. Hoàng Diệu – TP. Thái Bình

– Tell: …………………………………………………………….

– Email:…………………………….@gmail.com

*Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức – Hành chính

– Chức năng: Là phòng chức năng tham mưu giúp việc Ban giám hiệu và tổ chức thực hiện các mặt công tác về tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, hành chính tổng hợp, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật trong cán bộ giáo viên công nhân viên và công tác bảo vệ, trật tự trị an.

– Nhiệm vụ:

+ Công tác tổ chức cán bộ và nhân sự, công tác quy hoạch cán bộ và tổ chức bộ máy.

+ Công tác thống kê, lao động tiền lương, chế độ chính sách.

+ Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên và nhà trường.

+ Công tác văn thư, lưu trữ, in ấn chế bản các tài liệu về tổ chức hành chính và văn bản của nhà trường, quản lý con dấu.

+ Công tác lễ tân, khánh tiết, xây dựng các quy định nội bộ, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm.

+ Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong cán bộ, giáo viên công nhân viên. Công tác tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, thông tin liên lạc, điện thoại, báo chí và quản lý phòng truyền thống.

+Công tác quản trị – đời sống

+ Công tác bảo vệ trị an, công tác quốc phòng toàn dân, quản lý hộ tịch, hộ khẩu.

+ Thực hiện mua sắm văn phòng phẩm cho hoạt động chung của nhà trường ( trừ văn phòng phẩm đã khoán cho cá nhân ).

+ Thực hiện mua sắm các trang bị hành chính cho các phòng, khoa của nhà trường.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ban giám hiệu phân công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *