TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÁI BÌNH TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC TUẦN “SINH HOẠT, HỌC TẬP, GIÁO DỤC HSSV ĐẦU KHÓA K17” NĂM HỌC 2023-2024

Thực hiện Kế hoạch học tập của HSSV Khóa K17 năm học 2023-2024, trong thời gian 05 ngày (từ ngày 11/9 đến ngày 15/9/2023) Trường Cao đẳng nghề Thái Bình tổ chức tuần “Sinh hoạt, học tập, giáo dục HSSV đầu Khóa K17” năm học 2023-2024.
Sinh hoạt công dân đầu khoá là một hoạt động chính trị được nhà trường thực hiện hằng năm vào đầu năm học nhằm giáo dục HSSV về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước từ đó giúp HSSV hiểu được quyền, nghĩa vụ, ý thức, trách nhiệm của HSSV với việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
Trong tuần sinh hoạt này còn phổ biến cho HSSV về các quy chế, quy định đào tạo, các chế độ, chính sách khen thưởng và công tác kỷ luật đối với HSSV trong nhà trường.
Trên cơ sở những kiến thức được tiếp thu tại các buổi học, HSSV hiểu được trách nhiệm của bản thân, lên kế hoạch học tập và rèn luyện chi tiết cho bản thân, phấn đấu đạt được thành tích học tập tốt trong năm học đầu tiên tại nhà trường, hướng đến trở thành công dân tốt, sống, học tập, làm việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật.
Sau khi kết thúc tuần sinh hoạt, mỗi HSSV phải viết bài thu hoạch. Bài thu hoạch này được lưu lại và làm căn cứ tính điểm rèn luyện trong năm học.
Cùng nhìn lại một số khoảnh khắc trong ngày đầu tiên của Tuần sinh hoạt đầu khóa